પીએમ કિસાન સન્માન નિધિ યોજના 2021 માં થયા છે આ ફેરફાર...

0
પ્રધાનમંત્રી કિસાન સન્માન નિધિ યોજના માં  ગેરરીત રોકવા નિયમોમાં ફેરફર કરવામાં આવ્યા છે. પીએમ કિસાન સન્માન નિધિ યોજના અંતર્ગત એ ખેડૂતોને જ...

CNG Tractor India (ભારતનું પહેલું CNG ટ્રેક્ટર લોન્ચ)

0
ભારતનું પહેલું CNG ટ્રેક્ટર લોન્ચ, ખેડૂતોનો ખર્ચ ઘટાડવાની સાથે આવક વધારવામાં મદદ કરવાની સાથોસાથ લાખો રૂપિયા બચાવશે.

Land Area Measurement – Best GPS Area Calculator App 2021

0
Land Area Measurement - GPS Area Calculator App is a smart tool for measuring field area and distance through map and GPS...

Assistance Scheme To Build Barbed Wire Fences Around The Farm –...

0
Assistance Scheme To Build Barbed Wire Fences Around The Farm The scheme of providing financial assistance to the farmers for erection of...

Weather News In Hindi

0
News Weather (adsbygoogle =...

Agriculture News

0
आज की पोस्ट में किसान भाइयों का स्वागत है। आज की पोस्ट में हम किसानों को उपयोगी कुछ ऐप की जानकारी देने...

Castor Seed Price Today

0
आज की पोस्ट में आपका स्वागत है. आज की पोस्ट में हम अरंडी के बारे में विस्तार से माहिती प्रदान करने वाले...

Popular Post